Regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczna, w tym sprzedaży w sklepie internetowym działającym pod adresem http://www.litograf.studio (dalej: „Sklep Internetowy”) prowadzonym przez Justynę Mazur-Kiwer prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LITOGRAF STUDIO Justyna Mazur-Kiwer w Krakowie – Śródmieściu (31-431), przy ul. Brogi 40 lok. 9, NIP: 6772265144, REGON: 365513320. 

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 2. Konsument – osoba fizyczna która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
 3. Produkt/Towar –  dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub udział w warsztatach online będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 5. Sprzedawca/Usługodawca – oznacza Justynę Mazur- Kiwer działalność gospodarczą pod firmą LITOGRAF STUDIO Justyna Mazur-Kiwer w Krakowie – Śródmieściu (31-431), przy ul. Brogi 40 lok. 9, NIP: 6772265144, REGON: 365513320, e-mail: litograf.studio@gmail.com, w ramach której prowadzony jest Sklep Internetowy.
 6. Sklep Internetowy – witryna internetowa w ramach której prowadzony jest sklep internetowy przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem: http://www.litograf.studio
 7. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, a w przypadku udziału w warsztatach online drogą internetową, Towaru określonego w zamówieniu.
 9. Dostawca – oznacza firmę kurierską, za pomocą której Sprzedawca dokonuje Dostawy Towarów.
 10. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. ZASADY ZAKUPU PRODUKTU

 1. Produkty są sprzedawane przez Sprzedawcę.
 2. Sklep Internetowy oferuje sprzedaż Produktów, w szczególności takich jak: autorskie grafiki, obrazy czy udział w warsztatach online,
 3. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie Produktu.
 4. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej zapłaty ceny przez Klienta.
 5. Ceny na stronie Sklepu internetowego zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto (uwzględniają podatek VAT), natomiast nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 6. Aby dokonać zakupu należy:
 1. wybrać Produkt na stronie Sklepu Internetowego,
 2. przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
 3. uzupełnić formularz Zamówienia,
 4. potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.
 1. W przypadku gdy Klient jest cudzoziemcem powinien poinformować Sprzedawcę o tym fakcie, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, w celu prawidłowego rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w Sklepie Internetowym.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 4. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności wpływu aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.


III. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia płatność jedynie za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (przelewy24 i PayPal).
 2. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Produkt zostanie wysłany dopiero po uiszczeniu ceny.


IV. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. W przypadku udziału w warsztatach online termin warsztatów jest określony – udostępniany po otrzymaniu płatności na okres 2 tygodni.
 3. Czas kompletowania Produktu stanowiącego rzecz ruchomą wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 4. Dostawa Produktu stanowiącego rzecz ruchomą przez Dostawcę następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze). Dostawa Produktu stanowiącego udział w warsztatach online następuje w terminie wskazanym w pkt 2.
 5. W przypadku Zamówienia Produktów stanowiących rzeczy ruchome o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Zakupione w Sklepie internetowym Produkty stanowiące rzeczy ruchome są wysyłane wyłącznie na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.


V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku:
  1. Umowy sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta, lub
  2. służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, lub
  3. udziału w warsztatach online, chyba że odstąpienie od umowy zostanie wysłane po wysłaniu linku z odostępnieniem warsztatów.
 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając wiadomość na e-mail: litograf.studio@gmail.comkorzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wiadomość należy wysłać terminie 14 dni od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.
 4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt stanowiący rzecz ruchomą Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu stanowiącego rzecz ruchomą przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu stanowiącego rzecz ruchomą na adres: ul. Szymanowskiego 10/8, 30-047 Kraków.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy której przedmiotem jest udział w warsztatach online, odstąpienie od umowy oznacza utratę prawa udziału w warsztatach.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu stanowiącego rzecz ruchomą do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu stanowiącego rzecz ruchomą lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu stanowiącego rzecz ruchomą, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu stanowiącego rzecz ruchomą inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt stanowiący rzecz ruchomą Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu stanowiącego rzecz ruchomą na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu stanowiącego rzecz ruchomą (koszty wysyłki).
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu stanowiącego rzecz ruchomą będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Produktu.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


VI. ZASADY WNOSZENIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości Produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy e-mail: litograf.studio@gmail.com
 4. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Dla oceny wad fizycznych Produktu stanowiącego rzecz ruchomą, należy go dostarczyć na adres: Justyna Mazur- Kiwer, ul. Szymanowskiego 10/8, 30-047 Kraków.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 7. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.


VII. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.

 1. Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków : 1) po wypełnieniu Formularza zamówienia, 2) kliknięciu na stronie Sklepu pola „Kupuję i płacę”
 2. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.litograf.studio objęte są prawami autorskimi Justyny Mazur-Kiwer. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.litograf.studio , w sposób niezgodny z Regulaminem lub wykorzystaniem zawartości bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.litograf.studio stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i  logo użyte na Stronie Sklepu internetowego pod adresem https://www.litograf.studio należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.litograf.studio użyte są w celach informacyjnych.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady ochrony danych osobowych określa Polityce Prywatności.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga akceptacji Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. W celu polubownego rozpatrzenia sporu z Usługodawcą Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  1. polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  3. Powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 4. Do spraw nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilny, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2021