Polityka prywatnościCelem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Justyna Mazur-Kiwer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LITOGRAF STUDIO Justyna Mazur-Kiwer (dalej: „Litograf Studio”) w Krakowie – Śródmieściu (31-431), przy ul. Brogi 40 lok.9, NIP: 6772265144, REGON: 365513320, gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osobowe użytkowników sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: http://www.litograf.studio (dalej: „Sklep Internetowy”), a także przedstawienie przysługujących użytkownikom Sklepu Internetowego praw w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Litograf Studio.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego jest Justyna Mazur-Kiwer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LITOGRAF STUDIO Justyna Mazur-Kiwer w Krakowie (31-431) przy ul. Brogi 40 lok.9, posiadającej nadany numer NIP: 6772265144 i numer REGON: 365513320 (dalej: Litograf Studio).

Litograf Studio z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Litograf Studio sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

Litograf Studio zbiera dane zwykłe i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego oraz realizacji dokonywanych w nim transakcji. Litograf Studio nie zbiera danych szczególnej kategorii (tj. danych o: poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, pochodzeniu rasowym, orientacji seksualnej, danych zdrowotnych itd.).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zrealizowania Dostawy zamówionych Produktów.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Litograf Studio może gromadzić i przetwarzać dane osobowe:

 1. w celu zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO),
 2. w celu udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez użytkownika Sklepu Internetowego danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez użytkownika aplikacji danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania w nim transakcji. Niepodanie przez użytkownika Strony Internetowej danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktów.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

– w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. a – do czasu pełnej realizacji umowy sprzedaży,

– w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. b – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. c – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,

– w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. d – przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Użytkownik Sklepu Internetowego ma prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO) – skasowanie założonego w Sklepie Internetowym profilu jest równoznaczne z wycofaniem zgody,
 2. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 3. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 4. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 5. usunięcia danych osobowych – jeżeli zdaniem klienta Sklepu Internetowego nie ma podstaw do tego, aby Litograf Studio przetwarzało jego dane, może żądać aby Litograf Studio je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 7. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Litograf Studio informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody użytkownika aplikacji i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik Sklepu Internetowego uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych, lub danych innych osób wprowadzonych przez niego do aplikacji narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Litograf Studio przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Litograf Studio pod adresem e-mail: litograf.studio@gmail.com i telefonicznie pod numerem + 48 511815738 lub listownie na adres siedziby Litograf Studio.

ODBIORCY DANYCH

Dane użytkowników Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Litograf Sudio. Odbiorcami danych użytkowników Sklepu Internetowego mogą być następujące podmioty: dostawcy i księgowość, na podstawie zawartej z nimi przez administratora danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane użytkowników Sklepu Internetowego nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Litograf Studio nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla użytkowników Sklepu Internetowego lub które wpływają na użytkowników Sklepu Internetowego w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Litograf Studio zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu Internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2021